Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Reeder Technische Inspecties, gevestigd te Veendam.

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Reeder Technische Inspecties; eenmanszaak, eigenaar J.M. Reeder. Opdrachtgever: de wederpartij, een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde, rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen, met wie opdrachtnemer een overeenkomst afsluit. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Werkzaamheden: Alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend installatie en/of onderhoudswerkzaamheden. Producten: de door de opdrachtnemer aangeboden en geleverde zaken en/of diensten. Schriftelijk: de door opdrachtgever of opdrachtnemer opgesteld schrijven, dit kan middels brief, per mail, per fax of per Whatsapp geschieden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten door de opdrachtnemer worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen de onderhavige voorwaarden voorrang hebben. Voor zover in de uitvoering van de overeenkomst derden worden betrokken, blijven de onderhavige voorwaarden onverkort van toepassing. Wanneer enige bepaling uit de overeenkomst of de onderhavige algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Als dan treedt voor de ongeldige bepaling in de plaats een bepaling die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

Artikel 2  Offertes 

Alle uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de offerte of aanbieding schriftelijk anders vermeldt. Offertes en aanbiedingen hebben, tenzij schriftelijk anders vermeld, een geldigheidsduur van  60 dagen na offerte of aanbieding datum.

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer de opdracht heeft bevestigd of op het moment dat de feitelijke uitvoering van werkzaamheden is aangevangen. Zolang de opdracht niet is bevestigd of de feitelijke uitvoering daarvan nog niet is begonnen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om de capaciteit elders in te zetten. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De opdrachtnemer is gerechtigd reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren zonder schadeplichtig te zijn, indien na acceptatie mocht blijken – naar het oordeel van de opdrachtnemer – van een onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt en garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens. Indien de betreffende gegevens door de opdrachtgever niet tijdig worden verstrekt heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Eventueel later gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken met de opdrachtnemer, diens ondergeschikte en/of hulppersonen, zijn slechts bindend indien deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële gevolgen, waaronder een overschrijding van de prijs heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever daarover vooraf berichten.

Artikel 5 Duur 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien een termijn voor voltooiing van werkzaamheden of levering van producten en/of diensten is overeengekomen, dan geldt deze termijn als streeftermijn en nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen levertermijn is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade hoe dan ook genaamd. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die  niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de opdrachtnemer slechts gehouden om ingeval van overschrijding van de vast overeen gekomen levertermijn die schade te vergoeden die in een zodanig verband staat met de overschrijding, dat zij opdrachtnemer mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

Artikel 6 Annulering

Indien de opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst, om welke reden dan ook, eenzijdig annuleert, is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden evenals de door de annulering te lijden winstderving. Dit bedrag wordt tussen partijen vastgesteld op 15% van de vast overeengekomen prijs dan wel, indien geen vaste prijs is overeengekomen, de begrote prijs. Een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer om aanvullende schadevergoeding te verlangen. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel 7 Prijs

Tenzij anders vermeld, zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting of andere heffingen die zijn verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of (dag)prijzen een wijziging ondergaan, dan wel de stand van de techniek een prijsverhoging tot gevolg heeft, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen c.q. door te voeren, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer daarover uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf, geld dat prijsverhogingen, als in lid 2 genoemd, drie maanden na totstandkoming daarvan door de opdrachtnemer mogen worden door berekend, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Begrotingen van te besteden uren ter zake van werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn niet bindend. In dat geval zullen besteedde uren door de opdrachtnemer verricht worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk door de opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met de gebruikelijk bij de opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven. Extra kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden door de opdrachtnemer extra in rekening gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van de prijs te vragen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment van ontvangst van de aanbetaling.

Artikel 8 Betaling

Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, binnen de overeengekomen termijn, doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum, te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan de opdrachtgever, een rente van 2% per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de opdrachtnemer maakt, als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever aan incassokosten 15% van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van € 150,–.  Deze vergoeding zal steeds zodra een vordering door de opdrachtnemer ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. Zolang de opdrachtgever geen of geen volledige betaling heeft verricht: a) heeft de opdrachtnemer te allen tijde het recht om alvorens (verder) te presteren een, naar zijn oordeel, genoegzame zekerheidstelling van de opdrachtgever te eisen met betrekking tot nakoming van betalings- alsook overige verplichtingen. b) blijven de op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst geleverde tekeningen, documenten, rapporten en/of certificaten eigendom van de opdrachtnemer.

 

Artikel 9 Overmacht

Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak (overmacht), waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van de opdrachtnemer, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat de opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al werkzaamheden heeft uitgevoerd, is hij gerechtigd voor die werkzaamheden betaling te vorderen.

Artikel 10 Reclames

Opdrachtgever is verplicht na uitvoering van de overeenkomst de werkzaamheden en geleverde producten en/of diensten grondig te inspecteren. Reclames met betrekking tot gebreken die na de onder 1 genoemde datum zijn ontstaan, alsook reclames over het factuurbedrag, dienen binnen acht werkdagen na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, resp. binnen acht werkdagen na factuurdatum, schriftelijk met redenen omkleed aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Na voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht verwerkt. Een reclame schort nimmer de betalingsverplichting van de opdrachtgever op. In geval van een terecht uitgebrachte reclame – dat ter beoordeling van de opdrachtnemer – heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte prijs, het kosteloos herstellen van de geleverde producten of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door de opdrachtgever al betaalde prijs.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die voor opdrachtgever mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Het gebrekkig functioneren, ontstaan door een technische oorzaak dan wel een menselijk handelen of nalaten, van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, waarmee de door de opdrachtnemer geleverde en/of geïnstalleerde producten en/of diensten zijn verbonden; Onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de door de opdrachtnemer afgegeven bedieningsinstructie ter zake van de door de opdrachtnemer geleverde en/of geïnstalleerde producten dan wel met betrekking tot de producten waaraan de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert; Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde en/of geïnstalleerde producten; Het onjuist in bedrijf (doen) stellen door de opdrachtgever van de producten waaraan de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert; Beschadigingen aan de producten waaraan de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert, die een gevolg zijn van mechanische of enig andere invloed van buitenaf; Fabricage- en/of constructiefouten aan de producten waaraan de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert; Handelen of nalaten van de opdrachtgever, diens ondergeschikten dan wel andere personen die door de opdrachtgever zijn aangesteld; Het eigenhandig door de opdrachtgever dan wel het door derden laten verrichten van werkzaamheden aan de producten waaraan de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert; Ingeval voor de door de opdrachtnemer geleverde producten door de producent een garantie is verstrekt, dan geldt die garantie op gelijke wijze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan wel schade door een onrechtmatige daad van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk, ongeacht de daadwerkelijke omvang van de schade, tot een bedrag van éénmalig de helft factuurwaarde, met een maximum van € 2.500,-, dan wel tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever ontstane ontploffingsschade, letselschade, bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, ten gevolge van of verband houdende met door de opdrachtnemer geleverde diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet en grove schuld van de opdrachtnemer. Opdrachtgever dient zich tegen dergelijke schade adequaat te verzekeren. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is gebleven. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij de opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Indien de opdrachtgever dergelijke medewerking niet (volledig) verleent, verliest de opdrachtgever ieder recht op vergoeding van schade tegenover de opdrachtnemer.  In alle gevallen is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer kan worden aangesproken tot vergoeding van schade, beperkt tot een half jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 12 Einde overeenkomst

De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, en daarom zonder dat enige opzegging vereist is, door het verstrijken van de overeen gekomen tijd dan wel door levering en/of voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden. Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan kunnen door de opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd aangegaan kunnen schriftelijk bij aangetekend schrijven worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. In gevallen dat de opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van diens eigendommen, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, enige uit kracht van wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan te betalen binnen de daarvoor gestelde termijn, overgaat tot staking van zijn bedrijf; het object waaraan de opdrachtnemer de werkzaamheden dient uit te voeren geheel of gedeeltelijk tenietgaat. Heeft de opdrachtnemer, door het enkele plaats hebben van een van voornoemde omstandigheden, het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt in het kader van de overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen rapporten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een van beide partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel die van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.